Trang Chính

Từ Wiki Pháp Luật

Trang web này là nơi để học giả tự do tạo lâp và chia sẻ những khái niệm/định nghĩa dùng trong khoa học pháp lý nhằm mô tả một cách khái quát, cô đọng nhất các quy phạm pháp luật, quan hệ xã hội và sự kiện pháp lý.